O Concello de Ponte Caldelas realizou traballos de prevención de incendios en 25,74 hectáreas de vías, camiños e outras superficies forestais de titularidade municipal.

Co fin de cumprir co establecido no Convenio Interadministrativo entre a Consellaría do Medio Rural o Concello de Ponte Caldelas realizou accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014‐2020.
Así cúmprese co convenio asinado o 25 de maio de 2023, no que o Concello de Ponte Caldelas se comprometeu a realizar actuacións de tratamentos preventivos de xeito mecanizado mediante a xestión da biomasa vexetal co fin de diminuír a carga de combustible e crear descontinuidades horizontais e verticais para conseguir modelos de combustibles nos que o lume, en caso de producirse, avance con máis lentitude e facilite a intervención dos medios de defensa.

A continuación, enumeranse as actuacións que se levaran a cabo en vías e camiños
forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión da biomasa mediante roza, rareo e
eliminación de restos.