Corporación Municipal

PSdeG-PSOE:
D. Andrés Díaz Sobral
Dª. María Pilar Couto Seoane
D. José Manuel Martínez Iglesias
Dª. Leticia Rocha Muñíz
D. Enrique Vidal Tellado
Dª. María Aurora Grande Peso
D. José Mnuel Garrido Parada
Dª. María Inés Garrido Cabanas
BNG
Dª María Sol Seoane Ventín
D. Xose Xabier Lourenzo Campos
PP
D. Antón Xil Alcántara 
Dª. Milagros Domínguez García
D. Lino Mariño de la Iglesia

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.